ATHLETES

[Prize Pool]

1-ELITE MASCULINO 12.000
2-ELITE MASCULINO 6.000
3-ELITE MASCULINO 3.000

TOTAL 21.000 de prizepool

1-ELITE FEMENINO 12.000
2-ELITE FEMENINO 6.000
3-ELITE FEMENINO 3.000

TOTAL 21.000 de prizepool

1-TEAM ELITE 14.000
2-TEAM ELITE 7.000
3-TEAM ELITE 3.000

TOTAL 24.000 de prizepool

1-TEAM MASTER 1.000
2-TEAM MASTER 600
3-TEAM MASTER 400

TOTAL 2.000 de prizepool

1-TEAM RX 1.000
2-TEAM RX 600
3-TEAM RX 400

TOTAL 2.000 de prizepool